Plakatin 2017:

(Plakatin kann takast niður sum pdf undir myndini)

Tak A3 plakatina niður sum pdf her:

Tak A4 plakatina niður sum pdf her:

Christmas Child Føroyar

 ©  2017  Christmas Child Føroyar